Thomas Jefferson saved me from Napoleon Bonaparte.